Samsung Account

Samsung Account

Account Samsung login
Please enter ID.
Please enter ID.
กรุณาป้อนรหัสผ่าน
โปรดใส่ ID และรหัสผ่าน
In settings on your browser, please allow sites to save and read cookie data.
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
รหัสผ่านของคุณต้องมีอย่างน้อย {{$parent.passwordLimitedCharNum}} อักขระ รวมทั้งตัวอักษรและตัวเลขอย่างละ 1 ตัวเป็นอย่างน้อย
ไม่สามารถใส่ตัวอักษรซ้ำหรือตัวอักษรตามลำดับมากกว่า {{$parent.passwordLimitedSameCharNum}} ในรหัสผ่านของคุณได้
ไม่สามารถใส่ตัวอักษรซ้ำหรือตัวอักษรตามลำดับมากกว่า 3 ในรหัสผ่านของคุณได้
ไม่สามารถรวมที่อยู่อีเมลหรือหเบอร์โทรศัพท์ในรหัสผ่าน

ใส่หมายเลขที่คุณได้ยิน

ดาวน์โหลดรหัสเป็นไฟล์เสียง
โปรดป้อนรหัสความปลอดภัย
ใส่ ID, รหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง
โปรดลองอีกครั้ง
โปรดป้อนรหัสความปลอดภัย
ใส่ ID, รหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง
โปรดลองอีกครั้ง
รหัสผ่าน

อย่างน้อย 10 ตัวอักษร ใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข อย่าใช้ตัวอักษรเดียวกันติดต่อกัน 3 ครั้ง อย่าใช้ส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลของคุณ