Samsung Account

Samsung Account

Account Samsung login
โปรดป้อน ID
โปรดป้อน ID
กรุณาป้อนรหัสผ่าน
โปรดใส่ ID และรหัสผ่าน
โปรดอนุญาตให้ไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ผสมด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์
ไม่สามารถใส่ตัวอักษรซ้ำหรือตัวอักษรตามลำดับมากกว่า {{$parent.passwordLimitedSameCharNum}} ในรหัสผ่านของคุณได้
ไม่สามารถใส่ตัวอักษรซ้ำหรือตัวอักษรตามลำดับมากกว่า 3 ในรหัสผ่านของคุณได้
ไม่สามารถรวมที่อยู่อีเมลหรือหเบอร์โทรศัพท์ในรหัสผ่าน

ใส่หมายเลขที่คุณได้ยิน

ดาวน์โหลดรหัสเป็นไฟล์เสียง
โปรดป้อนรหัสความปลอดภัย
ใส่ ID, รหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง
โปรดลองอีกครั้ง
โปรดป้อนรหัสความปลอดภัย
ใส่ ID, รหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง
โปรดลองอีกครั้ง
รหัสผ่าน

อย่างน้อย 10 ตัวอักษร ใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข อย่าใช้ตัวอักษรเดียวกันติดต่อกัน 3 ครั้ง อย่าใช้ส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลของคุณ